Coaching-palvelu johtotehtävissä toimiville

Mitä henkilökohtainen coaching on

Henkilökohtainen coaching on pitkäjänteistä, tavoitteellista kehittämistyötä, jossa coachattavan sitoutuminen oman toimintansa kehittämiseen on keskeistä. Coachin tehtävä on auttaa coachattavaa selventämään tavoitteensa, rohkaista itsetutkiskeluun ja uusien näkökulmien havaitsemiseen, auttaa löytämään ratkaisuja ja strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä kannustaa tarvittavien toimenpiteiden toteutukseen.

Tyypillinen coaching –yhteistyö on kestoltaan n. 6-8 kk, jonka aikana tapaamisia on noin kolmen-neljän viikon välein. Coaching -tapaamiset voivat olla kasvokkain tai virtuaalisesti, mikä parhaiten coachattavalle sopii. Coach voi antaa coachattavalle välitehtäviä, kuten pohdintatehtäviä tai uusien toimintatapojen kokeilemista käytännössä. Palvelun hintaan kuuluu myös mahdollisuus saada ’ad-hoc’ coachausta puhelimitse, esim. tärkeän palaverin edellä.

Minkälaisiin tilanteisiin coaching sopii

Coaching’ia voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa johtamiseen liittyvissä tilanteissa. Tässä joitakin esimerkkejä coaching -teemoista:
– tiimin sisäisen yhteistyön parantaminen
– strategian toteutus
– muutoksen toteutus
– uuteen rooliin siirtyminen
– oman ajankäytön hallinnan parantaminen
– yhteistyön parantaminen oman esimiehen/alaisten/kolleegojen/yhteistyökumppaneiden kanssa
– omien uratoiveiden täsmentäminen ja toimenpiteiden määrittäminen
– työn ja vapaa-ajan tasapainon parantaminen.

Mitä hyötyä coachingista on?

Ammattimainen coaching auttaa havaitsemaan uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja, parantaa päätöksentekokykyä, lisää tehokkuutta ja parantaa itseluottamusta. Coaching lisää myös tuottavuutta, parantaa työtyytyväisyyttä ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. Lue lisää tutkittua tietoa coachingin hyödyistä International Coaching Federation'in www-sivuilta (www.coachfederation.org)

Miten coaching toimii?

Ammattimaisen coachingin keskeisiä työkaluja ovat kuuntelu, kysyminen, oivalluttaminen, haastaminen, palautteen antaminen ja kannustaminen. Thinking Time'n tapaan tehdä coachingia kuuluvat olennaisesti myös erilaiset luovat menetelmät, jotka auttavat laajentamaan ajattelua, sekä kuuntelemaan myös 'sydäntä' ja 'kehoa'.